Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO,

 

działającego pod adresem internetowym: www.remontowy.com.pl

 

 

 

§ 1

 

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.remontowy.com.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę - zarejestrowanego dotychczas przez Urząd Miasta Mikołów (obecnie wpisanego w CEIDG) - działającego pod firmą: „KURPAS G&A" T. Kurpas Spółka Jawna, z siedzibą w Mikołowie (43-190),ul. Oskara Langego 28A;o nadanym numerze REGON 272369390 i NIP 635-10-02-298 (zwanego dalej: „KURPAS Sp.j.”).

 

 

 

§ 2

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również „Regulaminem”) określa sposób korzystania z usług Sklepu internetowego www.remontowy.com.pl, zakres jego odpowiedzialności oraz informacje organizacyjne.

 2. Kupujący (zwany dalej również „Klientem” lub „Użytkownikiem”), składając zamówienie pod adresem Sklepu, potwierdza tym samym zapoznanie się z treścią Regulaminu a jednocześnie – związanie jego postanowieniami. Niezależnie od tego Regulamin jest wyświetlany Użytkownikowi w procesie składania takiego zamówienia, bezpośrednio przed możliwością potwierdzenia złożenia danego zamówienia. Ponadto – na zasadzie art. 384 § 4 KC – Sklep udostępnia każdemu Użytkownikowi (Klientowi) treść Regulaminu w formie pliku, który może być zapisany przez Użytkownika w jego urządzeniu a następnie odtwarzany wedle jego uznania.

 

 

 

§ 3

 

 1. Z usług Sklepu internetowego www.remontowy.com.pl, Użytkownik (Klient) może korzystać za pomocą programu Internet Explorer od wersji 7.0. lub innego – analogicznego.

 2. KURPAS Sp.j. informuje i zastrzega, iż technologia stosowana w sieci Internet, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 

 

 

§ 4

 

 1. Użytkownik (Klient) składając zamówienie pod adresem Sklepu, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych, w Bazie Użytkowników Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie (w szczególności w celu realizacji złożonego zamówienia oraz wykonania odnośnej dostawy towaru). Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe – jako wykorzystywane w celu realizacji danego zamówienia – mogą być przekazywane przez Sklep podmiotom odpowiedzialnym za realizację danej dostawy do Klienta.

 3. Użytkownik (Klient) zgodnie z powołaną powyżej ustawą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania w drodze pisemnego wniosku skierowanego na adres Sklepu. KURPAS Sp.j. zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności zgodnie z art. 32 i następnymi wyżej powołanej ustawy.

 

 

 

§ 5

 

 1. Sklep internetowy www.remontowy.com.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż artykułów stosowanych do wykańczania pomieszczeń, w tym w szczególności: farb, płytek, wyposażenia łazienek, tapet, chemii budowlanej, desek tarasowych, narzędzi, oświetlenia itp.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, funkcjonującą pod adresem: www.remontowy.com.pl:

  • po złożeniu przygotowanego tam wzoru zamówienia, Klient otrzymuje e-mailem informację zwrotną o jego zewidencjonowaniu i przystąpieniu przez Sklep do weryfikacji zamówienia oraz o ewentualnym wydłużonym terminie dostępności danego towaru lub towarów (o którym mowa poniżej w ustępie 11., zdanie ostatnie i je poprzedzające).

 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje bezpośrednio:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie poinformuje o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia (wysłania lub wydania towaru).

  • w przypadku zamówień płatnych z góry - po tym, gdy na rachunek bankowy wpłynie kwota całej ceny zamówienia (z tym, że w przypadku zamówień płatnych na raty – po tym, gdy na rachunek bankowy wpłynie kwota pierwszej raty ceny zamówienia), a następnie, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i  jednocześnie poinformuje o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia (wysłania lub wydania towaru).

 4. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dokument fiskalny (na wyraźne życzenie Kupującego - fakturę VAT). Dokument taki wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysłania lub odbioru ze sklepu.

 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają stosowny podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze oznaczonym jako: „dostępny”, stanowi cenę danego towaru w momencie jej emitowania przez serwer Sklepu (wyświetlania Klientowi) i stanowi cenę obowiązującą przy realizacji danej transakcji (o ile dojdzie do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego a następnie wysłania przez Sklep (e-mailem) potwierdzenia dostępności danego towaru lub towarów i  jednocześnie informacji o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia - wysłania lub wydania towaru).

 6. Po skutecznym dokonaniu danego zamówienia przez Kupującego, cena towaru, którego dotyczy dane zamówienie, nie ulegnie zmianie.

 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie danego produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego e-maila z potwierdzeniem dostępności danego towaru lub towarów i  jednocześnie informujący o  zamiarze wysłania towaru lub towarów, stanowiących przedmiot danego zamówienia (lub o gotowości do wydania go ze Sklepu).

 8. Opisy towarów mają charakter informacyjny.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (jednakże z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ustępie 6. powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 10. Do wartości każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Ceny przesyłek wyświetlane są w opcjach, po wybraniu przedmiotu zakupu.

 11. Termin otrzymania przesyłki to: czas realizacji zamówienia powiększony o czas jego dostawy:

  • Poczta Polska - czas dostawy 1-3 dni robocze.

  • Poczta kurierska - przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni robocze.
   Jeżeli dany produkt nie jest akurat dostępny w magazynie Sklepu, termin otrzymania przesyłki wydłuży się o czas sprowadzenia towaru do sklepu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mail.

 12. KURPAS Sp.j. nie ponosi negatywnych konsekwencji marketingowych za jakość usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny, realizujący dostawę – w zakresie jego terminowości oraz innych aspektów obsługi. Jednocześnie – na wypadek reklamowania usługi transportowej (wadliwego dostarczenia towaru) – Kupujący jest proszony, by:

  • dopełnić formalnej procedury reklamacyjnej, wymaganej przez podmiot świadczący daną usługę transportową, a następnie

  • poinformować o tym fakcie również Sklep, w formie wiadomości e-mail.

 13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier lub kierowca naszej firmy;

  • z góry – w formie:

 

- przelewu bankowego na konto Sklepu: własnego lub w ramach systemu ratalnego,

 

- przelewu za pomocą serwisu Przelewy24,

 

- zapłaty kartą kredytową.

 

 1. Sklep porozumiewa się z konsumentem za pośrednictwem poczty e-mail. Konsument może kontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@remontowy.com.pl, nr tel.: 512-660-410 oraz nr faksu: 32 738-92-33.

 

§ 6

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 827) - Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie, bez podania przyczyny – odstępując od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania danej przesyłki, w trybie art. 30 ust. 1, 2 i 3 wyżej powołanej ustawy, przesyłając w tym terminie pod adresem Sklepu swoje pisemne oświadczenie w tym zakresie, lub składając swoje oświadczenie w tym zakresie na stronie internetowej Sklepu: www.remontowy.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu w każdym przypadku może być złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnego ze wzorem odstąpienia od umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 2. Towar zwracany w trybie określonym w ustępie 1. powyżej, należy odesłać na adres Sklepu (razem z dokumentem fiskalnym, otrzymanym wraz z nim). Po doręczeniu takiego zwrotu na adres siedziby Sklepu, KURPAS Sp.j. zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą: całkowitej cenie towaru i kosztom najtańszego zwykłego, oferowanego przez przedsiębiorcę sposobu dostarczenia danego towaru do Klienta), nie później aniżeli w ciągu 14 dni (przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Nie podlegają zwrotowi na rzecz Kupującego poniesione przez niego koszty związane ze zwrotnym przesłaniem towaru wynikłe z odstąpienia przez Kupującego od umowy.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

 

a) Kupującemu będącemu przedsiębiorcą;

 

b) Kupującemu będącemu konsumentem - w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, to jest w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

§ 7

 

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient ujawni w nim wady, powinien odesłać go na adres Sklepu: ul. Wąska 9, 43-170 Łaziska Górne.

 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji; jednakże zwrot tychże kosztów w żadnym wypadku nie przysługuje Kupującemu nie działającemu jako konsument.

 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonej wady wraz z żądaniem lub żądaniami reklamacyjnymi względem Sklepu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpływu na adres Sklepu.

 4. Towar wadliwy zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny, fabrycznie nowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) lub będzie to powodowało nadmierne niedogodności dla Kupującego, Kupujący ma prawo, według swego wyboru:

  1. przystać na propozycję Sklepu – dotyczącą zaoferowania Klientowi innych, dostępnych w Sklepie towarów (ze stosownym zaliczeniem kwoty dotychczas już uiszczonej za towar wadliwy - na poczet ceny towaru zaoferowanego w zamian); albo

  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; albo

  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od danej umowy sprzedaży.

 5. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep naprawienia towaru żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

 

 

§ 8

 

 1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 25.12.2014 r.

 2. KURPAS Sp.j. zastrzega sobie prawo dalszych zmian niniejszego regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania na stronie Sklepu i indywidualnego podania jej do wiadomości każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Sklepu (e-mailem).

 3. Prawa do całości zawartości strony internetowej Sklepu, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo oraz wszelkich innych treści i elementów, przysługują KURPAS Sp.j. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie całości bądź części zawartości strony internetowej Sklepu - bez zgody KURPAS Sp.j.

 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu – zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. KURPAS Sp.j. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem witryny www.remontowy.com.pl wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z trybem odstąpienia opisanym w § 6 Regulaminu)

 


- Adresat: "KURPAS G&A" T. Kurpas Spółka Jawna, ul. Langego 28A, 43-190 Mikołów,
www.remontowy.com.pl, sklep@remontowy.com.pl

 

- Ja/My ……………………………. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………… umowy dostawy następujących rzeczy …………………………………………. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy …………………………………………… /o świadczenie następującej usługi ……………………………………………..

 

- Data zawarcia umowy …………………………… /odbioru ……………………………….

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………..

 

- Adres konsumenta(-ów)…………………………………………..

 

- Podpis konsumenta(-ów) ………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data …………………………